Эксплуатация

Inwestuj?c w produkty VTS, otrzymacie Pa?stwo wyj?tkowo oszcz?dne urz?dzenia. Dzi?ki zastosowanym rozwi?zaniom centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS to przede wszystkim energooszcz?dno??.

Pieni?dze z powietrza

Nasze centrale VENTUS zosta?y wyposa?one w zaawansowane systemy odzysku energii, które gwarantuj? ograniczenie kosztów zwi?zanych z ogrzewaniem i ch?odzeniem powietrznym pomieszcze? w budynkach. Aby jak najlepiej dopasowa? funkcj? odzysku energii oferujemy szerok? gam? wymienników o wysokich wspó?czynnikach efektywno?ci odzysku.

  • Efektywno?? do 85%
  • Separacja strumieni powietrza wywiewanego od nawiewanego
  • Odzysk ciep?a jawnego i utajonego

Poni?szy przyk?ad pokazuje ile mo?na miesi?cznie zaoszcz?dzi? na eksploatacji naszej centrali nawiewno-wywiewnej VENTUS VS RHC - z funkcj? odzysku energii (wymiennik obrotowy).

Energia pod kontrol?

Wprowadzone rozwi?zania techniczne i nowe koncepcje produktowe central VENTUS pozwoli?y znacznie zminimalizowa? starty energii.

Dzi?ki obudowie bez szkieletu aluminiowego oraz labiryntowemu systemowi ??czenia bloków zredukowali?my ilo?? mostków ciep?a i przecieków powietrza. Wprowadzenie 16 wielko?ci central dost?pnych w linii produktowej zapewnia optymalny dobór wielko?ci centrali do wydajno?ci. Wentylator typu „plug” oferujemy w standardzie z przemiennikiem cz?stotliwo?ci, który pozwala p?ynnie regulowa? wydajno?ci? urz?dze?.


Poni?szy przyk?ad pokazuje jakie s? oszcz?dno?ci eksploatacyjne wynikaj?ce z obni?enia pr?dko?ci przep?ywu powietrza (w centrali nawiewno-wywiewnej VENTUS VS RHC - z funkcj? odzysku energii: wymiennik obrotowy) oraz wspó?czynnika sprawno?ci instalacji wentylacyjnej SFP (ang. Specific Fan Power - Moc W?a?ciwa Wentylatora).