Комплексный сервис

Wprowadzony system us?ug VTS SERVICE gwarantuje najwy?sz? jako?? serwisu. Dzi?ki cyklowi szkole? certyfikacyjnych Pracownicy Autoryzowanych Serwisów posiadaj? wszelk? niezb?dn? wiedz? i kwalifikacje do ?wiadczenia us?ug monta?owych i eksploatacyjnych central VENTUS.

 


VTS SERVICE to:

  • rozbudowana sie? Autoryzowanych Serwisów
  • dost?pno?? 24h na dob?
  • szybka reakcja
  • monta? w standardzie na obiekcie klienta
  • gwarancja prawid?owej pracy urz?dzenia

Na wszystkie pytania dotycz?ce organizacji monta?u i eksploatacji zakupionych urz?dze? VTS odpowie nasz Doradca techniczno-handlowy lub bezpo?rednio autoryzowany serwis VTS.